Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2008

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế...

Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định  số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 củ...

Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 1 năm 2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 1 năm 2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113 /20...

Thông tư 64/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư 64/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy đị...

Quyết định số 44/2007/QĐ-BTC ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ tài chính về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điều sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu

Quyết định số 44/2007/QĐ-BTC ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ tài chính về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điều sản x...

Thông tư số 28/2006/TT-BTC ngày 04 tháng 04 năm 2006 của Bộ tài chính hướng dẫn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước xuất khẩu có nhãn mác nước ngoài đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong nước

Thông tư số 28/2006/TT-BTC quy định các doanh nghiệp kinh doanh trực tiếp xuất khẩu thuốc lá điếu có nhãn mác nước ngoài sản xuất tại Việt N...