Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2008

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.