Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt